Odpowiedzialność prawna

Warunki korzystania z serwisu

Wydawcą serwisu internetowego www.rostipoland.pl ("Serwis") jest Rosti Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Myśliwskiej 18, 15-569 Białystok

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron Serwisu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do treści czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych treści czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części.

Odpowiedzialność prawna

Informacje zawarte w na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Rosti Poland Sp. z o.o. uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych działaniami leżącymi poza kontrolą Rosti Poland Sp. z o.o., Rosti Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.

Rosti Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam użytkownik. Rosti Poland Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Serwisie.